Leveringsvoorwaarden

ALGEMENE LEVERINGS- EN VERKOOPVOORWAARDEN VAN BAKERY STARS B.V.

gedeponeerd bij de kamer van koophandel Brabant

ARTIKEL 1 – DEFINITIES

In de onderhavige algemene voorwaarden en de Overeenkomsten waarop zij van toepassing zijn verklaard, hebben onder- staande begrippen de volgende betekenis:
Afnemer: de (rechts)persoon die Bakery Stars een opdracht geeft voor het leveren van Producten of daarvoor een offerte ontvangt.

Bakery Stars:
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Bakery Stars B.V., gevestigd te Kaatsheuvel en/of (één van) haar dochtermaatschappijen in de zin van art. 2:24a BW.
Bakkerij(en):
Aangesloten leden van Bakery Stars, die de Producten produceren, althans behoren te produceren.
Hulppersonen:
alle personen die Bakery Stars inschakelt voor nakoming van een Overeenkomst.
Overeenkomst:
de overeenkomst tussen Bakery Stars en Afnemer.
Product(en):
de door Bakery Stars aan Afnemer te leveren of geleverde producten, dan wel diensten.

ARTIKEL 2 – TOEPASSELIJKHEID

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle Overeenkomsten met Afnemer en zijn van toepassing op alle precontractuele situaties tussen Bakery Stars en Afnemer, inclusief onderhandelingen en offertes, ook indien deze niet leiden tot het sluiten van een Overeenkomst.

2.2. Afwijkende voorwaarden gelden uitsluitend voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk door Bakery Stars zijn aanvaard en gelden alleen voor de desbetreffende Overeenkomst(en).

2.3. Wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling in de Overeenkomst, zijn slechts geldig, indien deze schriftelijk zijn vastgelegd en door beide partijen zijn ondertekend.

2.4. De Overeenkomst, inclusief alle daarop van toepassing zijnde voorwaarden, geeft de volledige inhoud weer van de rechten en verplichtingen van partijen en treedt in plaats van alle daaraan voorafgaande schriftelijke en mondelinge afspraken, verklaringen en/of uitlatingen van partijen.

2.5. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden om welke reden dan ook niet geldig is, blijven de voorwaarden voor het overige van kracht en zullen partijen over de inhoud van een nieuwe bepaling onderhandelen, welke bepaling de inhoud van de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk nadert.

2.6. Bij verschil tussen de gedeponeerde tekst van deze voorwaarden en teksten, die anderszins worden gedrukt, vertaald en/of verspreid, zal uitsluitend de gedeponeerde tekst gelden.

ARTIKEL 3 – OFFERTES

3.1. Alle offertes van Bakery Stars zijn steeds vrijblijvend, zowel wat prijs, inhoud, uitvoering als levertijd betreft. Indien een offerte een vrijblijvend aanbod bevat en deze wordt aanvaard door Afnemer, heeft Bakery Stars het recht het aanbod binnen drie werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

3.2. De inhoud van alle bij een offerte verstrekte prijslijsten, brochures en andere gegevens is zo nauwkeurig mogelijk opgegeven. De betreffende gegevens zijn voor Bakery Stars slechts bindend, indien dit uitdrukkelijk schriftelijk door Bakery Stars is bevestigd. Offertes zijn mede gebaseerd op door Afnemer verstrekte informatie.

3.3. Onverminderd het bepaalde in artikel 3.1. hebben offertes van Bakery Stars een beperkte geldigheidsduur van dertig dagen, tenzij anders schriftelijk is aangegeven.

ARTIKEL 4 TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST EN OPZEGGING

4.1. De Overeenkomst komt slechts tot stand door de schriftelijke aanvaarding of bevestiging door Bakery Stars van een opdracht van Afnemer of door het feitelijk uitvoeren van de betreffende opdracht door de Bakkerij.

4.2. Voor werkzaamheden waarvoor in verband met de aard en omvang geen offerte c.q. opdrachtbevestiging wordt verzonden, geldt de factuur tevens als opdrachtbevestiging.

4.3. Iedere Overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van kredietwaardigheid van Afnemer. 4.4. Behoudens ingeval sprake is van een zodanige toerekenbare tekortkoming van de andere partij dat onmiddellijke beëindiging van de Overeenkomst gerechtvaardigd is, zullen Bakery Stars en Afnemer een duurovereenkomst uitsluitend kunnen ontbinden door middel van een schriftelijke opzegging aan de andere partij, met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden. 

ARTIKEL 5 – PRIJZEN

5.1. Alle opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en exclusief alle overige heffingen, rechten of lasten verschuldigd in verband met de uitvoering van de Overeenkomst.

5.2. Prijzen zijn in euro’s.

5.3. Indien prijzen en/of tarieven van prijsbepalende factoren, zoals bijvoorbeeld lonen en grondstoffen, een verhoging ondergaan, door welke oorzaak dan ook, is Bakery Stars gerechtigd de prijs dienovereenkomstig aan te passen.

ARTIKEL 6 – BETALING EN EIGENDOMSVOORBEHOUD

6.1. De betaling van de facturen van Bakery Stars dient effectief te geschieden in euro’s binnen 28 dagen na factuurdatum zonder enige korting, inhouding of verrekening. Afnemer is nimmer gerechtigd zijn betalingsverplichtingen op te schorten.

6.2. De op de bankgiroafschriften van Bakery Stars aangegeven valutadag wordt als dag van betaling aangemerkt.

6.3. Indien Afnemer niet binnen de overeengekomen betalingstermijn aan zijn verplichtingen jegens Bakery Stars heeft voldaan, is Afnemer van rechtswege in verzuim, zonder dat enige ingebrekestelling noodzakelijk is. Vanaf het moment waarop Afnemer in verzuim is tot aan de dag van volledige betaling, is Afnemer de wettelijke handelsrente verschuldigd (art. 6:119a BW) over het verschuldigde bedrag, onverminderd het recht van Bakery Stars op volledige schadevergoeding op basis van de wet.

6.4. Alle kosten van invordering van het door Afnemer verschuldigde, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten, zijn voor rekening van Afnemer. Bakery Stars is gerechtigd deze kosten forfaitair te bepalen op vijftien procent van het verschuldigde met een minimum van € 250,--.

6.5. Afnemer is bij of na het aangaan van de Overeenkomst op eerste verzoek daartoe van Bakery Stars telkens gehouden voorschotbetalingen te voldoen, ter grootte van de bedragen als aangegeven door Bakery Stars. Bakery Stars is niet gehouden tot het betalen van rente over voorschotbedragen.

6.6. Bakery Stars is gerechtigd naar haar oordeel genoegzame zekerheid voor de nakoming van verplichtingen van Afnemer te verlangen, indien Bakery Stars goede grond heeft te vrezen dat Afnemer zijn verplichtingen niet zal nakomen.

6.7. Facturen worden geacht door Afnemer te zijn geaccepteerd en akkoord bevonden, indien Bakery Stars hiertegen niet binnen veertien dagen na factuurdatum door middel van een aangetekende brief bezwaar heeft ontvangen.

6.8. Bakery Stars blijft eigenaar van de door haar geleverde Producten, totdat de Afnemer de prijs voor de betreffende Producten heeft voldaan. Afnemer mag de Producten echter verkopen en leveren aan een derde voor zover dat in het kader van de gewone uitoefening van zijn bedrijf plaatsvindt.

6.9. Bakery Stars is bevoegd (bij niet-tijdige betaling) afgeleverde Producten welke nog haar eigendom zijn terug te nemen en daartoe de ruimten en plaatsen te betreden waar deze Producten zich bevinden. Bakery Stars is bevoegd - ter bewaring van haar rechten - derden te informeren omtrent haar

ARTIKEL 7 – LEVERING, LEVERTIJDEN, TERMIJNEN EN CONTROLE

7.1. Bakery Stars bepaalt welke Bakkerij de Producten produceert en levert.

7.2. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, worden de Producten franco geleverd geleverd af fabriek (EXW, Incoterms 2000) vestigingsplaats Bakkerij.

7.3. Levertermijnen gaan in op de eerste werkdag na de totstandkoming van de Overeenkomst.

7.4. De door Bakery Stars opgegeven, dan wel overeengekomen termijnen zijn gebaseerd op de tijdens het sluiten van de Overeenkomst geldende omstandigheden. Bakery Stars zal zich tot het uiterste inspannen om deze termijnen in acht te nemen.

7.5. Opgegeven of overeengekomen termijnen zijn nimmer te beschouwen als een fatale termijn. Bij niet tijdige nakoming dient Bakery Stars schriftelijk door Afnemer in gebreke te worden gesteld, waarbij haar een redelijke termijn voor nakoming alsnog moet worden gegeven.

7.6. Levertermijnen zullen worden opgeschort indien en zolang Afnemer niet heeft voldaan aan zijn uitstaande betalingsverplichtingen jegens Bakery Stars, dan wel indien Afnemer niet of niet adequaat heeft voldaan aan zijn verplichting de voor het leveren van de Producten noodzakelijke informatie, materialen en/of grondstoffen te verschaffen.

7.7. Bakery Stars is gerechtigd geen nieuwe Producten te leveren, indien en zolang Afnemer niet heeft voldaan aan zijn uitstaande betalingsverplichtingen jegens Bakery Stars. 

7.8. Bakery Stars is gerechtigd tot het doen van deelleveringen.

7.9. Afnemer dient zorg te dragen voor een snelle en adequate inontvangstneming van de Producten. Indien is overeengekomen dat Bakery Stars de Producten vervoert, garandeert Afnemer de goede bereikbaarheid van de plaats van aflevering.

7.10. Bij inontvangstneming van de Producten behoort Afnemer direct te controleren op direct waarneembare gebreken en tekorten. Afwijkingen en gebreken moeten door de Afnemer bij de inontvangstneming gespecificeerd op de vrachtbrief dan wel afleverbon worden aangetekend, bij gebreke waarvan zal vaststaan dat de Producten conform Overeenkomst zijn geleverd. Een kopie van de vrachtbrief dan wel afleverbon dient direct aan de Bakkerij te worden verstrekt.

7.11. Niet direct waarneembare gebreken behoren onmiddellijk na ontdekking (bij verse Producten maximaal binnen anderhalf uur) schriftelijk aan de Bakkerij te worden gemeld.

7.12. Bakery Stars dient in de gelegenheid te worden gesteld de afwijkingen en gebreken ter plaatse te (doen) inspecteren.

ARTIKEL 8 – EMBALLAGE

8.1. Retournering van Producten is uitsluitend toegestaan indien dit schriftelijk is overeengekomen en het door de Bakkerij rechtstreeks aan de betreffende Afnemer geleverde Producten betreft.

8.2. Door de Bakkerij meegeleverde pallets, rolcontainers, kratten, etc. moeten bij de eerstvolgende levering door Bakery

Stars weer aan Bakery Stars worden geretourneerd. Tussentijds mag een Afnemer deze zaken niet voor andere doeleinden gebruiken. De administratie van de Bakkerij is voor beide partijen bepalend voor wat betreft het aantal wel/niet geretourneerde zaken.

8.3. De Afnemer is jegens Bakery Stars aansprakelijk voor het niet, dan wel het beschadigd afleveren van voormelde zaken bij de Bakkerij.

ARTIKEL 9 WANPRESTATIE/BEËINDIGING VAN DE OVEREENKOMST/ SCHADEVERGOEDING/OPSCHORTING Indien:

a. Afnemer zijn eigen faillissement aanvraagt, failliet wordt verklaard of surseance van betaling aanvraagt; of
b. een besluit wordt genomen en/of wordt overgegaan tot liquidatie van Afnemer of het beëindigen van de bedrijfsactiviteiten van Afnemer of tot verkoop van de bedrijfsactiviteiten van Afnemer of de aard van de bedrijfsactiviteiten van Afnemer wezenlijk wijzigt naar de mening van Bakery Stars; of
c. Afnemer ondanks sommatie enige uit kracht der wet of van contractuele condities op hem rustende verplichtingen jegens Bakery Stars niet of niet geheel nakomt; of
d. Afnemer ondanks sommatie nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen; of
e. beslag wordt gelegd op het geheel of een gedeelte van het vermogen van Afnemer en dit beslag niet binnen 14 dagen wordt opgeheven; wordt Afnemer geacht van rechtswege in verzuim te zijn en zal de (resterende) schuld van Afnemer jegens Bakery Stars onmiddellijk opeisbaar zijn. Bakery Stars is alsdan gerechtigd de Overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te beëindigen zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst en onverminderd de overige rechten van Bakery Stars, zoals rechten ten aanzien van reeds vervallen boetes, rente en het recht op schadevergoeding. Bakery Stars is niet gehouden tot betaling van enige schadevergoeding jegens Afnemer in geval van beëindiging van de Overeenkomst conform het in dit artikel bepaalde.

ARTIKEL 10 – AANSPRAKELIJKHEID

10.1. Bakery Stars is slechts aansprakelijk voor schade geleden door Afnemer, die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van de schuld van Bakery Stars, met dien verstande dat, met inachtneming van het hierna bepaalde in artikel 12. (garan- tie) voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade waartegen Bakery Stars verzekerd is, dan wel redelijkerwijs gezien de in de branche geldende gebruiken, verzekerd had behoren te zijn.

10.2. Bakery Stars is niet aansprakelijk voor gevolgschade (waaronder winstderving of imagoschade). Afnemer dient zich desgewenst (ook) tegen deze schade te verzekeren.

10.3. Bakery Stars is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door Hulppersonen, ook niet indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van deze Hulppersonen.

10.4. Bakery Stars is niet aansprakelijk voor schade en/of kosten hoe ook genaamd, indien deze schade en/of kosten voort¬vloeien uit diensten, werkzaamheden en/of leveringen welke om niet zijn geschied. 

10.5. Bakery Stars is niet aansprakelijk voor schade hoe ook genaamd of ontstaan, doordat Afnemer of de door deze ingeschakelde derde zich op het bedrijfsterrein van Bakery Stars bevindt.

10.6 De aansprakelijkheidsbeperkingen in dit artikel gelden niet in geval van opzet en/of bewuste roekeloosheid van Bakery Stars zelf en of diens bedrijfsleiding.

ARTIKEL 11 – VRIJWARING/AANSPRAKELIJKHEID AFNEMER

11.1. Indien Afnemer, op grond van het toepasselijke recht, deze algemene voorwaarden, dan wel op grond van enige Overeenkomst aansprakelijk is en Bakery Stars wordt in dat kader door een derde aangesproken, zal Afnemer Bakery Stars volledig vrijwaren en de door Bakery Stars geleden schade vergoeden.

11.2. Indien Bakery Stars door of namens een derde wordt aangesproken tot vergoeding van schade welke is ontstaan door of tijdens het verblijf op het bedrijfsterrein van Bakery Stars, zal Afnemer Bakery Stars vrijwaren en alle schade, alsmede de kosten in en buiten rechte vergoeden.

11.3. Afnemer zal Bakery Stars vrijwaren van elke aanspraak van derden tot schadevergoeding jegens Bakery Stars ter zake van gebruik van door Afnemer toegezonden tekeningen, monsters, recepturen, modellen of andere zaken respectievelijk gegevens.

ARTIKEL 12 – GARANTIE EN RECLAME

12.1 Met uitsluiting van iedere andere of meerdere aansprakelijkheid ten aanzien van de geleverde Producten op grond van welke titel dan ook garandeert Bakery Stars als volgt:

a. Diepvries Producten zijn vers ingevroren en bewaard op ten hoogste minus 18 graden Celsius.
b. Alle door de leden van Bakery Stars geproduceerde Producten zijn vervaardigd volgens de geldende wettelijke 
voorschriften.
c. De verpakking van Producten zal zijn conform hetgeen dienaangaande is overeengekomen. Indien geen speciale afspraken zijn gemaakt, zal de verpakking voldoen aan de wettelijke vereisten in Nederland.
d. Alle door Bakery Stars geproduceerde Producten zijn niet gevaarlijk in de zin van artikel 6:186 BW.
e. Het bestelde aantal Producten wordt onbeschadigd afgeleverd op de overeengekomen plaats.
f. Alle Producten voldoen aan de specifiek met de betreffende Afnemer overeengekomen vereisten c.q. specificaties.
g. Door Bakery Stars niet zelf vervaardigde en/of verpakte Producten zijn door Bakery Stars bewaard en behandeld op zodanige wijze dat niet onnodig afbreuk wordt gedaan aan de kwaliteit van deze Producten en hun verpakkingen.

12.2. Als Producten en/of de verpakkingen niet aan het onder 12.1. vermelde voldoen, zal de Afnemer de Bakkerij daarover onmiddellijk schriftelijk informeren.

12.3. In het geval van non-conformiteit zal de Bakkerij op schriftelijk verzoek van de Afnemer de Producten kosteloos terugnemen of, desgewenst, vervangen door Producten die wel aan de vereisten voldoen.

12.4. In een geval waarbij de Bakkerij twijfelt of het verzoek tot terugneming of vervanging van de Afnemer terecht was, zal de Bakkerij de teruggenomen Producten door een onafhankelijk deskundige in het bijzijn van de Afnemer kunnen laten bemonsteren en/of keuren. Als daarbij wordt vastgesteld dat het niet non-conform was, zal de Afnemer de bij de vervanging door de Bakkerij gemaakte kosten vergoeden.

12.5. Als er sprake is van een aan de Afnemer geleverd gevaarlijk Product in de zin van artikel 6:186 BW (product- aansprakelijkheid), zal door partijen, onverminderd het hiervoor bepaalde, alles worden gedaan wat, gelet op de bijzonderheden van het geval, in redelijkheid nodig is om schade bij de consument te voorkomen.

12.6. Onverminderd het hiervoor bepaalde kan uitsluitend de Bakkerij welke de betreffende Producten heeft geleverd dan wel moest leveren, worden aangesproken tot nakoming van de garantieverplichting van dit artikel.

12.7. Het reclameren ontslaat Afnemer niet van zijn betalingsverplichtingen jegens Bakery Stars.

12.8. Retournering van de Producten kan slechts geschieden na voorafgaande schriftelijke toestemming van Bakery Stars, onder door Bakery Stars te bepalen voorwaarden ongeacht het bepaalde in artikel 7.12. en 7.13. 

ARTIKEL 13 – OVERMACHT

13.1. Indien Bakery Stars door overmacht van blijvende aard of voor een periode van meer dan dertig dagen wordt verhinderd de Overeenkomst (verder) uit te voeren, onafhankelijk van de vraag of de overmacht was te voorzien, is Bakery Stars gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding de Overeenkomst door een daartoe strekkende mededeling zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd het recht van Bakery Stars op betaling door Afnemer voor reeds door Bakery Stars verrichte prestaties voordat sprake was van een overmachtsituatie, dan wel is Bakery Stars gerechtigd de (verdere) uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten. Bakery Stars zal Afnemer zo spoedig mogelijk van een situatie van overmacht op de hoogte stellen. Ingeval van opschorting zal Bakery Stars na een periode van dertig dagen alsnog gerechtigd zijn de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren.

13.2. Onder overmacht zijn begrepen alle omstandigheden waardoor Bakery Stars tijdelijk of blijvend niet in staat is aan haar verplichtingen te voldoen, zoals brand, extreme weersomstandigheden, werkstaking of werkuitsluiting, oproer, oorlog, overheidsmaatregelen zoals invoer of uitvoerbeperkingen, in gebreke blijven van toeleveranciers, transportproblemen, storingen in het bedrijf van Bakery Stars of in dat van toeleveranciers, elektriciteitsstoringen, diefstal of verduistering uit magazijnen of werkplaatsen van Bakery Stars en voorts alle omstandigheden waarbij redelijkerwijs niet van Bakery Stars kan worden gevergd dat zij haar verplichtingen jegens Afnemer (verder) nakomt. Overmacht van toeleveranciers van Bakery Stars wordt tevens geacht overmacht te zijn van Bakery Stars.

ARTIKEL 14 BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS EN PUBLICATIE

14.1. Bakery Stars verzamelt en verwerkt informatie betreffende Afnemer en functionarissen, werknemers of vertegenwoordigers van Afnemer (persoonlijke gegevens) in verband met het beheer van de relatie met Afnemer. In het kader hiervan is Bakery Stars gerechtigd een analyse te maken van de persoonlijke gegevens om tot een betere service ten aanzien van Afnemer te komen. Bakery Stars is tevens gerechtigd de persoonlijke gegevens te verwerken met het oog op marketing en andere algemene doeleinden in verband met haar activiteiten. Afnemer stemt ermee in dat Bakery Stars de persoonlijke gegevens verwerkt voor die doeleinden.

14.2. Afnemer stemt er voorts mee in dat Bakery Stars persoonlijke gegevens doorgeeft aan andere deelnemers van de groep waarvan Bakery Stars deel uitmaakt, waar ook ter wereld. Afnemer stemt er tevens mee in dat Bakery Stars persoonlij- ke gegevens bekend maakt aan haar leveranciers of aan derden, indien dit noodzakelijk is om de opdracht van Afnemer uit te voeren.

ARTIKEL 15 – UITVOERING

Bakery Stars is gerechtigd derden in te schakelen voor de uitvoering van de Overeenkomst.

ARTIKEL 16 – HOOFDELIJKHEID

Indien met Afnemer verschillende personen en/of bedrijven worden aangeduid, zijn deze hoofdelijk gehouden tot nakoming van de verplichtingen uit de Overeenkomst.

ARTIKEL17 – TOEPASSELIJK RECHT/BEVOEGDE RECHTER

17.1. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG) is uitgesloten.

17.2. Alle geschillen voortvloeiende uit of samenhangende met een Overeenkomst zullen, in eerste instantie uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Breda, onverminderd het recht van Bakery Stars een geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter binnen het gebied waarbinnen Afnemer is gevestigd.

17.3. Indien deze voorwaarden worden vertaald, geldt ingeval van verschil van interpretatie tussen de Nederlandse en de vertaalde tekst, de Nederlandse tekst.

ARTIKEL 18 – WIJZIGINGEN

Bakery Stars is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Afnemer wordt geacht de betreffende wijzigingen te hebben aanvaard, indien Bakery Stars niet binnen veertien dagen na de schriftelijke mededeling van Bakery Stars dat de wijziging zal plaatsvinden een schriftelijk protest daartegen heeft ontvangen.